Corlaer College

Coronavirus

Woensdag 13 januari 2021

 

Beste ouders-/verzorgers,

We zijn blij dat we nog steeds, beperkt weliswaar, fysiek onderwijs kunnen geven. Zoals u weet, zijn er weer nieuwe maatregelen afgekondigd. De 1,5 meter afstand regel voor leerlingen onderling is weer terug. Gelukkig heeft dit geen grote consequenties voor het huidige rooster van de leerlingen.  We kunnen door het gebruikmaken van grote lokalen deze 1,5 meter garanderen. Wel zal bij sommige praktijkvakken de klas gehalveerd worden, maar dan blijft de andere helft bij de mentor in de klas achter.

Wel zien we nog steeds dat sommige leerlingen het moeilijk vinden om consequent het mondkapje te dragen. We gaan hier nog strenger op toezien en het kan ertoe leiden dat we leerlingen naar huis sturen, wanneer zij zich niet aan deze regel houden. Uiteraard hopen we dat dit niet nodig zal zijn. Wij willen er echter alles aan doen om het virus buiten de school te houden, zeker nu de Engelse variant ook zo nu en dan in Nederland opduikt.

Verder stimuleren wij onze medewerkers nog meer vanuit huis te werken. Dit heeft als gevolg dat de school vanaf 15.00 niet meer telefonisch bereikbaar is. U kunt de mentor van uw zoon of dochter via de mail bereiken. Voor echte noodgevallen kunt u ons via ons mobiele nummer 06-27060344 bereiken tussen 15.15 – 17.00.

Laten we met ons allen ons best doen het virus eronder te krijgen. We hebben elkaar hierin hard nodig.

Hartelijke groet,

Marieke Haanschoten

Vestigingsdirecteur

 

 

Donderdag 17 december 2020

Beste ouders-/verzorgers,
Inmiddels is duidelijk wat we in deze lockdown wel en niet mogen binnen school.
Vanaf 5 januari gaan we weer gedeeltelijk open. Maandag 4 januari is namelijk een studiedag en heeft uw zoon/dochter ook geen online les.
Leerlingen mogen weer naar school komen om praktijkvakken en praktijkopleidingen te volgen. Hiervoor is een nieuw rooster gemaakt. Dit rooster krijgt u via de mentor opgestuurd. De leerlingen krijgen zowel online -als fysiek onderwijs.
Helaas zijn ook een aantal stages beëindigd. We kunnen niet voor alle dagen en alle leerlingen een alternatief programma verzorgen, maar we zijn aan het kijken wat we wel kunnen. Maandag 4 januari krijgt uw zoon/dochter te horen wat er van hem of haar verwacht wordt.
Laten we proberen ons zoveel mogelijk aan de Corona regels te houden, zodat de leerlingen allemaal weer maandag 18 januari naar school en stage kunnen.
U ontvangt vandaag ook nog een nieuwsbrief.
Hart​elijke groet,

Marieke Haanschoten

Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk

 

 

 

Dinsdag 15 december 2020

Beste ouders-/verzorgers,
Helaas een tweede lockdown in Nederland. Voor ons allen toch weer een klap, maar we weten inmiddels dat het niet anders kan. Het virus moet de kop ingedrukt worden. De heer Rutte zorgde gisteren voor wat verwarring doordat hij zei dat het Praktijkonderwijs open mocht blijven. Dit blijkt niet zo te zijn. Er wordt bedoeld dat de praktijkgerichte vakken gegeven mogen worden.
Aankomende week wordt online lesgegeven en we hopen na de kerst alles zo te hebben ingericht dat de praktijkopleidingen en een aantal praktijklessen door kunnen gaan. U krijgt hier uiteraard nog deze week bericht van.
De online lessen zijn verplichte lessen. Uw zoon/dochter is verplicht hieraan deel te nemen. Bij technische problemen of als u nog vragen heeft, kunt u dit met de mentor bespreken. Eind van de middag verneemt u via de mentor hoe de komende dagen online ingericht zullen worden.
Wederom worden weer veel stages stopgezet omdat bedrijven dichtgegaan. We gaan kijken wat we hierin als school kunnen betekenen, maar weten nu al dat wij helaas niet alles op kunnen vangen. Dit kan in de praktijk betekenen dat leerlingen die geen stage hebben, niet altijd dezelfde dag onderwijs aangeboden krijgen.
Wij hopen op uw begrip hiervoor.
In de loop van de week krijgt u weer een bericht van mij hoe we het onderwijs na de vakantie gaan inrichten.
Laten we met elkaar ons best doen dit virus te overwinnen. Veel sterkte en wijsheid komende weken.
Hartelijke groet,
Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk

Vrijdag 11 december 2020

Beste ouders/verzorgers,
Om ons heen zien we dat het Coronavirus helaas weer toeneemt. Ook binnen school moeten meer en meer leerlingen/docenten in quarantaine. In de afgelopen maanden zijn er, door de extra belasting van docenten rondom Corona, veel belangrijke zaken blijven liggen. We hebben daarom besloten om maandag 4 januari 2021 een extra studiedag in te richten, zodat docenten aan de slag kunnen met onderwijsontwikkeling. Ook in deze tijd willen we goed onderwijs blijven geven. De leerlingen zijn deze dag vrij.
Daarnaast hebben we besloten dat dinsdag 5 januari 2021 een online lesdag zal zijn. Enerzijds om te oefenen met een dag online lesgeven, zodat we goed voorbereid zijn indien er besloten wordt dat de school gesloten moet worden of wanneer de betreffende docent in quarantaine moet. Anderzijds zorgen we er hiermee voor dat er meer tijd zit tussen oud en nieuw en het ontvangen van onze leerlingen op school om eventuele Corona brandhaarden binnen school te voorkomen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
De externe stages gaan op maandag 4 januari en dinsdag 5 januari 2021 gewoon door.
Daarnaast attenderen wij u erop, dat uw zoon/dochter verplicht is een mondkapje te dragen binnen school. We merken dat veel leerlingen hier wat makkelijker in worden. Wij moeten hierdoor strengere maatregelen gaan nemen wanneer zij hun mondkapje niet dragen. Indien wij dit constateren, moet uw zoon/dochter een uur nablijven in de hoop dat ze gaan begrijpen dat het echt noodzaak is om het mondkapje ook binnen school te dragen. Wellicht kunt u hierover een goed gesprek met hen voeren.
Als laatste wil ik u vragen uw zoon/dochter echt thuis te houden bij klachten en te laten testen. Ook bij milde klachten! Het gebeurt helaas nog te vaak dat wij leerlingen naar huis moeten sturen.
Alleen samen krijgen we het virus eronder, zoals onze minister-president altijd zegt.

Hartelijke groet,

Marieke Haanschoten

Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk

Vrijdag 16 oktober 2020

Beste ouders-/verzorgers,

Zoals we allemaal weten, zijn de Corona maatregelen weer verscherpt. Dit heeft helaas tot gevolg dat er weer stages stoppen, met name in de horeca. Normaal gesproken, kunnen wij dit binnen school goed opvangen.
Nu zijn het echter te veel stages tegelijk. Dit betekent dat uw zoon-/dochter wellicht een aantal weken op de stagedagen thuis moet blijven zolang er nog geen andere stage is. Uiteraard wordt er zo snel mogelijk naar nieuwe stageplekken of opvang binnen school gezocht.
Verder komt het helaas nog voor dat leerlingen zonder mondkapje naar school komen. Na de herfstvakantie worden deze leerlingen naar huis gestuurd om het mondkapje op te halen of ze kunnen er één kopen binnen school voor € 0,50. Het is binnen school verplicht een mondkapje te dragen.
Inmiddels zijn ook wij begonnen met hybride onderwijs. Dit betekent dat leerlingen die thuis zitten en niet ziek zijn via Teams meedoen met de rest van de klas die wel op school zit. Dit betekent dat u als ouders mee kan kijken en luisteren wat hier gebeurt. In verband met de privacy van de leerlingen en de docent wil ik u vragen dit zo min mogelijk te doen. Het kan namelijk voor leerlingen onveilig voelen, als gezinsleden of vrienden van de leerling die thuisonderwijs krijgt, meekijken naar wat er in de klas gebeurt.
Ook willen wij u laten weten dat inmiddels van een aantal gezinsleden van leerlingen bekend is dat zij Corona hebben. Laat uw zoon of dochter alstublieft testen bij verschijnselen en houd ze thuis zolang zij nog geen uitslag van de test hebben.
Wij wensen u een fijne vakantie toe.
Hart​elijke groet,
Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk
Maandag 12 oktober 2020

Beste ouders-/verzorgers,

Coronabesmettingen komen helaas ook richting onze school. Er is inmiddels een leerling positief getest en we weten dat ook een ouder positief getest is, waarvan de zoon-/dochter afgelopen week op school is geweest. De kans dat hij/zij anderen besmet heeft, is een reële mogelijkheid.

Houd uw kind dus goed in de gaten. Ik vraag u daarom nogmaals met klem uw zoon-/dochter niet naar school te laten komen als hij/zij klachten heeft en vraag een test aan. Laat uw kind ook niet naar school komen als iemand in uw gezin koorts of benauwdheidsklachten heeft.

Hartelijke groet,
Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk

Vrijdag 25 september 2020

Beste ouders-/verzorgers,

We zijn inmiddels alweer een goede maand opgestart. Fijn dat we het gewone onderwijsprogramma weer kunnen draaien. We zien weer blijde leerlingen op school rondlopen. Daar krijgen we energie van. Wat wel vervelend blijft, is dat we niet alle uitval van docenten kunnen opvangen. We snappen dat het ook soms voor u lastig is wanneer uw zoon of dochter onverwachts afstandsonderwijs krijgt, omdat de betreffende docent niet op school mag komen. Helaas is dit al een aantal keren voorgevallen.

Gelukkig is er nog geen Corona op onze school geconstateerd, maar we weten ook dat dit een dezer weken vast een keer het geval zal zijn. Indien een docent van een bepaalde klas hierdoor 14 dagen in quarantaine moet, kan er een situatie ontstaan dat de docent van uw kind een dag voor de klas van die docent gaat staan en uw kind afstandsonderwijs krijgt. We hebben namelijk afgesproken dat we dan een klas niet 14 dagen thuis laten zitten, maar dat we het leed over de hele school verdelen. Uw kind krijgt dan afstandsonderwijs van de docent die in quarantaine thuiszit. Uiteraard zullen we u tijdig inlichten indien dit het geval is.

Er bestaat verder nog wat onduidelijkheid over milde klachten bij 12-jarigen. Zij mogen met milde klachten wel naar de basisschool, maar niet naar het voortgezet onderwijs. Wij volgen hierin het protocol van de VO-raad. 12-jarigen met milde klachten mogen niet naar onze school komen. Zij mogen pas weer komen wanneer zij 24 uur klachtenvrij zijn. Verder wil ik u nadrukkelijk verzoeken uw kind te laten testen op het moment dat hij of zij klachten heeft. Ook al zijn het milde klachten.

Verder vraag ik u uw kind warme kleding mee te geven naar school. Wij zijn verplicht te ventileren. In elke klas hangt een CO2 meter. Indien de waardes boven een bepaald niveau komen, moeten de ramen opengezet worden om frisse lucht toe te laten. Dit betekent dat het met grote regelmaat koud is in de klas. Ook moeten de leerlingen buiten pauzes blijven houden zodat we alles tegen elkaar open kunnen zetten om te luchten.

Ook hebben wij vernomen dat de verschillende pauzetijden nog wat voor verwarring zorgen omdat dit in het roostersysteem voor de bovenbouwleerlingen nog niet verwerkt is. Dit heeft een technische reden wat hopelijk op korte termijn wordt opgelost. Wij vragen uw begrip hiervoor. Onderstaand nog een keer de schooltijden.

Begin- en eindtijd school:
OB          8.20 – 14.10 /15.15 uur
MB/BB  8.35 – 14.25 / 15.30 uur

Kleine pauze:
OB            9.55  – 10.15 uur
MB/BB  10.20 – 10.40 uur

Grote pauze:
OB          12.00 – 12.30 uur
MB/BB  12.30 – 13.00 uur

Middagpauze:
OB          14.10 – 14.25 uur
MB/BB  14.25 – 14.40 uur

Op donderdag en vrijdag is de grote pauze voor alle leerlingen om 12.00 uur in verband met praktijkvakken.

We hebben elkaar hard nodig om dit virus te bestrijden en hopen op uw medewerking hierin.

 

Hartelijke groet,

Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk