Corlaer College

Coronavirus

Vrijdag 28 mei 2021

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het kabinet heeft besloten dat alle scholen met ingang van 31 mei en uiterlijk 7 juni volledig opengaan. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. De afstand ten opzichte van de leerkracht blijft 1,5 meter. Het OMT zegt dat dit veilig kan, mits alle leerlingen zich 2 keer per week zelf testen.

Het praktijkonderwijs is al lange tijd voor een groot deel open. Daar zijn wij blij mee, want wij zien dat leerlingen dit heel fijn vinden. Wij weten goed hoe het met uw kind op school gaat en daar hebben wij ook regelmatig contact met u als ouder(s)/verzorger(s) over. De lessen op school hebben wij de laatste periode nog meer uitgebreid.

De huidige manier van werken, de structuur en het contact met de mentor geeft rust en veiligheid. De meeste leerlingen laten dat ook zien in hun resultaten op school. Daar zijn wij samen trots op.

Wij willen deze goede basis graag vasthouden, omdat wij merken dat leerlingen veel tijd nodig hebben om aan veranderingen te wennen. Wij hebben nog maar een aantal weken tot aan de zomervakantie.

Het is belangrijk dat er weer meer mogelijk is, daarom gaan we vanuit deze basis kijken of wij het huidige rooster verder kunnen uitbreiden. Hier is echter nog iets meer tijd voor nodig en ook de MR moet nog met de nieuwe plannen instemmen. Wij zullen u in de loop van volgende week informeren hoe de eventuele uitbreiding eruit zal zien. Alle praktijkscholen in de regio volgen deze koers.

De zelftesten zullen wij aankomende week aan uw kind meegeven. Het is belangrijk dat u hier toezicht op houdt. Voor de veiligheid is het belangrijk dat wij hierin gezamenlijk optrekken.

Voor docenten, maar ook voor u thuis. Mentoren geven voorlichting aan leerlingen over deze testen.

Wij hebben een filmpje gemaakt over hoe het werkt.

Wij vertrouwen erop dat u uw kinderen 2 keer per week een zelftest laat doen. Bij een positieve uitslag en bij Corona gerelateerde klachten moet er nog steeds een test bij de GGD aangevraagd worden. De overige Corona regels blijven van toepassing.

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter.

Hartelijke groet,

Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur

 

 

 

 

Donderdag 11 februari 2021

 

Beste ouder(s)-/verzorger(s),

Wij vinden het fijn dat de leerlingen nog steeds fysiek op school mogen komen. Wel merken we dat het voor sommige leerlingen moeilijk is om gemotiveerd te blijven. Er komen dan ook meer leerlingen naar school voor extra begeleiding. Gelukkig kunnen we dit nog steeds bemannen.
Na de voorjaarsvakantie komen ook de midden- en bovenbouwklassen 1 dagdeel per week naar school. Via de mentor horen de leerlingen welke dag dit zal zijn.

Verder willen wij u op het volgende attenderen:

Maatwerkdagen

In de week van 15 – 19 februari vinden weer de maatwerkdagen plaats. Wij vinden het belangrijk dit fysiek op school te doen. Uw zoon/dochter krijgt hiervoor een uitnodiging van de mentor. Om zoveel mogelijk samenscholing tegen te gaan, mogen de leerlingen niet in de aula wachten. Zij kunnen 5 minuten voor aanvang van het gesprek plaatsnemen op een stoel voor het lokaal van de mentor en na het gesprek moeten zij meteen naar huis. Ook zal er die dag een looproute binnen school zijn. De mentor zal dit ook met uw zoon/dochter bespreken. Zou u dit ook met hen willen bespreken en erop toezien dat ze niet veel te vroeg naar school komen.

Internationaliseringsreis 3e jaars

Helaas hebben we moeten besluiten dat deze reis niet door kan gaan. We bekijken of we hier een reis binnen Nederland van kunnen maken.

Verzuim in Coronatijd

Onderstaand de paragraaf uit het verzuimprotocol welke in deze tijd wordt gehanteerd. Sommige leerlingen vinden het lastig om de camera aan te zetten. Zoals u in het protocol kunt lezen, is een leerling pas aanwezig op het moment dat hij /zij in beeld verschijnt bij aanvang van de les. Verder zal de mentor bepalen welke momenten de camera uit kan.

Verzuim tijdens lockdown

1. Wanneer een leerling afwezig is tijdens de online les(sen) of de opdrachten niet inlevert, zonder geldige reden, vraagt de mentor bij de leerling na wat de reden hiervan is en heeft de mentor een gesprek met de leerling over de regels omtrent verzuim tijdens de lockdown. Elke leerling dient aanwezig te zijn in de online lessen, heeft de camera aanstaan en levert de opdrachten in. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van spijbelen.  

2. Wanneer de leerling na het gesprek blijft verzuimen in de online lessen of opdrachten niet inlevert, neemt mentor contact op met ouders om dit met hen te bespreken. 

Mentor benoemt dat, wanneer de leerling blijft verzuimen, dit spijbelen is en de volgende stap is dat de leerling op school komt om daar bij de schoolcoach de lessen te volgen.  

3. Wanneer het verzuim niet verbetert, wordt de leerling aangemeld bij de schoolcoach om daar de lessen te volgen.  

4. Wanneer de leerling níét komt opdagen bij de schoolcoach om daar de lessen te volgen, meldt de mentor de leerling bij de verzuimcoördinator. Mentor informeert ouders hierover. Leerplichtambtenaar zal leerling met ouders oproepen.  

 

Laten we ons de komende tijd goed aan de RIVM-maatregelen houden, zodat er zo min mogelijk besmettingen zullen plaatsvinden en om met de woorden van de burgermeester van Nijkerk af te sluiten:

Houd moed! Heb lief!

Hartelijke groet,
Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk

 

 

 

 

 

Woensdag 13 januari 2021

 

Beste ouders-/verzorgers,

We zijn blij dat we nog steeds, beperkt weliswaar, fysiek onderwijs kunnen geven. Zoals u weet, zijn er weer nieuwe maatregelen afgekondigd. De 1,5 meter afstand regel voor leerlingen onderling is weer terug. Gelukkig heeft dit geen grote consequenties voor het huidige rooster van de leerlingen.  We kunnen door het gebruikmaken van grote lokalen deze 1,5 meter garanderen. Wel zal bij sommige praktijkvakken de klas gehalveerd worden, maar dan blijft de andere helft bij de mentor in de klas achter.

Wel zien we nog steeds dat sommige leerlingen het moeilijk vinden om consequent het mondkapje te dragen. We gaan hier nog strenger op toezien en het kan ertoe leiden dat we leerlingen naar huis sturen, wanneer zij zich niet aan deze regel houden. Uiteraard hopen we dat dit niet nodig zal zijn. Wij willen er echter alles aan doen om het virus buiten de school te houden, zeker nu de Engelse variant ook zo nu en dan in Nederland opduikt.

Verder stimuleren wij onze medewerkers nog meer vanuit huis te werken. Dit heeft als gevolg dat de school vanaf 15.00 niet meer telefonisch bereikbaar is. U kunt de mentor van uw zoon of dochter via de mail bereiken. Voor echte noodgevallen kunt u ons via ons mobiele nummer 06-27060344 bereiken tussen 15.15 – 17.00.

Laten we met ons allen ons best doen het virus eronder te krijgen. We hebben elkaar hierin hard nodig.

Hartelijke groet,

Marieke Haanschoten

Vestigingsdirecteur

 

 

Donderdag 17 december 2020

Beste ouders-/verzorgers,
Inmiddels is duidelijk wat we in deze lockdown wel en niet mogen binnen school.
Vanaf 5 januari gaan we weer gedeeltelijk open. Maandag 4 januari is namelijk een studiedag en heeft uw zoon/dochter ook geen online les.
Leerlingen mogen weer naar school komen om praktijkvakken en praktijkopleidingen te volgen. Hiervoor is een nieuw rooster gemaakt. Dit rooster krijgt u via de mentor opgestuurd. De leerlingen krijgen zowel online -als fysiek onderwijs.
Helaas zijn ook een aantal stages beëindigd. We kunnen niet voor alle dagen en alle leerlingen een alternatief programma verzorgen, maar we zijn aan het kijken wat we wel kunnen. Maandag 4 januari krijgt uw zoon/dochter te horen wat er van hem of haar verwacht wordt.
Laten we proberen ons zoveel mogelijk aan de Corona regels te houden, zodat de leerlingen allemaal weer maandag 18 januari naar school en stage kunnen.
U ontvangt vandaag ook nog een nieuwsbrief.
Hart​elijke groet,

Marieke Haanschoten

Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk

 

 

 

Dinsdag 15 december 2020

Beste ouders-/verzorgers,
Helaas een tweede lockdown in Nederland. Voor ons allen toch weer een klap, maar we weten inmiddels dat het niet anders kan. Het virus moet de kop ingedrukt worden. De heer Rutte zorgde gisteren voor wat verwarring doordat hij zei dat het Praktijkonderwijs open mocht blijven. Dit blijkt niet zo te zijn. Er wordt bedoeld dat de praktijkgerichte vakken gegeven mogen worden.
Aankomende week wordt online lesgegeven en we hopen na de kerst alles zo te hebben ingericht dat de praktijkopleidingen en een aantal praktijklessen door kunnen gaan. U krijgt hier uiteraard nog deze week bericht van.
De online lessen zijn verplichte lessen. Uw zoon/dochter is verplicht hieraan deel te nemen. Bij technische problemen of als u nog vragen heeft, kunt u dit met de mentor bespreken. Eind van de middag verneemt u via de mentor hoe de komende dagen online ingericht zullen worden.
Wederom worden weer veel stages stopgezet omdat bedrijven dichtgegaan. We gaan kijken wat we hierin als school kunnen betekenen, maar weten nu al dat wij helaas niet alles op kunnen vangen. Dit kan in de praktijk betekenen dat leerlingen die geen stage hebben, niet altijd dezelfde dag onderwijs aangeboden krijgen.
Wij hopen op uw begrip hiervoor.
In de loop van de week krijgt u weer een bericht van mij hoe we het onderwijs na de vakantie gaan inrichten.
Laten we met elkaar ons best doen dit virus te overwinnen. Veel sterkte en wijsheid komende weken.
Hartelijke groet,
Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk

Vrijdag 11 december 2020

Beste ouders/verzorgers,
Om ons heen zien we dat het Coronavirus helaas weer toeneemt. Ook binnen school moeten meer en meer leerlingen/docenten in quarantaine. In de afgelopen maanden zijn er, door de extra belasting van docenten rondom Corona, veel belangrijke zaken blijven liggen. We hebben daarom besloten om maandag 4 januari 2021 een extra studiedag in te richten, zodat docenten aan de slag kunnen met onderwijsontwikkeling. Ook in deze tijd willen we goed onderwijs blijven geven. De leerlingen zijn deze dag vrij.
Daarnaast hebben we besloten dat dinsdag 5 januari 2021 een online lesdag zal zijn. Enerzijds om te oefenen met een dag online lesgeven, zodat we goed voorbereid zijn indien er besloten wordt dat de school gesloten moet worden of wanneer de betreffende docent in quarantaine moet. Anderzijds zorgen we er hiermee voor dat er meer tijd zit tussen oud en nieuw en het ontvangen van onze leerlingen op school om eventuele Corona brandhaarden binnen school te voorkomen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
De externe stages gaan op maandag 4 januari en dinsdag 5 januari 2021 gewoon door.
Daarnaast attenderen wij u erop, dat uw zoon/dochter verplicht is een mondkapje te dragen binnen school. We merken dat veel leerlingen hier wat makkelijker in worden. Wij moeten hierdoor strengere maatregelen gaan nemen wanneer zij hun mondkapje niet dragen. Indien wij dit constateren, moet uw zoon/dochter een uur nablijven in de hoop dat ze gaan begrijpen dat het echt noodzaak is om het mondkapje ook binnen school te dragen. Wellicht kunt u hierover een goed gesprek met hen voeren.
Als laatste wil ik u vragen uw zoon/dochter echt thuis te houden bij klachten en te laten testen. Ook bij milde klachten! Het gebeurt helaas nog te vaak dat wij leerlingen naar huis moeten sturen.
Alleen samen krijgen we het virus eronder, zoals onze minister-president altijd zegt.

Hartelijke groet,

Marieke Haanschoten

Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk

Vrijdag 16 oktober 2020

Beste ouders-/verzorgers,

Zoals we allemaal weten, zijn de Corona maatregelen weer verscherpt. Dit heeft helaas tot gevolg dat er weer stages stoppen, met name in de horeca. Normaal gesproken, kunnen wij dit binnen school goed opvangen.
Nu zijn het echter te veel stages tegelijk. Dit betekent dat uw zoon-/dochter wellicht een aantal weken op de stagedagen thuis moet blijven zolang er nog geen andere stage is. Uiteraard wordt er zo snel mogelijk naar nieuwe stageplekken of opvang binnen school gezocht.
Verder komt het helaas nog voor dat leerlingen zonder mondkapje naar school komen. Na de herfstvakantie worden deze leerlingen naar huis gestuurd om het mondkapje op te halen of ze kunnen er één kopen binnen school voor € 0,50. Het is binnen school verplicht een mondkapje te dragen.
Inmiddels zijn ook wij begonnen met hybride onderwijs. Dit betekent dat leerlingen die thuis zitten en niet ziek zijn via Teams meedoen met de rest van de klas die wel op school zit. Dit betekent dat u als ouders mee kan kijken en luisteren wat hier gebeurt. In verband met de privacy van de leerlingen en de docent wil ik u vragen dit zo min mogelijk te doen. Het kan namelijk voor leerlingen onveilig voelen, als gezinsleden of vrienden van de leerling die thuisonderwijs krijgt, meekijken naar wat er in de klas gebeurt.
Ook willen wij u laten weten dat inmiddels van een aantal gezinsleden van leerlingen bekend is dat zij Corona hebben. Laat uw zoon of dochter alstublieft testen bij verschijnselen en houd ze thuis zolang zij nog geen uitslag van de test hebben.
Wij wensen u een fijne vakantie toe.
Hart​elijke groet,
Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk
Maandag 12 oktober 2020

Beste ouders-/verzorgers,

Coronabesmettingen komen helaas ook richting onze school. Er is inmiddels een leerling positief getest en we weten dat ook een ouder positief getest is, waarvan de zoon-/dochter afgelopen week op school is geweest. De kans dat hij/zij anderen besmet heeft, is een reële mogelijkheid.

Houd uw kind dus goed in de gaten. Ik vraag u daarom nogmaals met klem uw zoon-/dochter niet naar school te laten komen als hij/zij klachten heeft en vraag een test aan. Laat uw kind ook niet naar school komen als iemand in uw gezin koorts of benauwdheidsklachten heeft.

Hartelijke groet,
Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk

Vrijdag 25 september 2020

Beste ouders-/verzorgers,

We zijn inmiddels alweer een goede maand opgestart. Fijn dat we het gewone onderwijsprogramma weer kunnen draaien. We zien weer blijde leerlingen op school rondlopen. Daar krijgen we energie van. Wat wel vervelend blijft, is dat we niet alle uitval van docenten kunnen opvangen. We snappen dat het ook soms voor u lastig is wanneer uw zoon of dochter onverwachts afstandsonderwijs krijgt, omdat de betreffende docent niet op school mag komen. Helaas is dit al een aantal keren voorgevallen.

Gelukkig is er nog geen Corona op onze school geconstateerd, maar we weten ook dat dit een dezer weken vast een keer het geval zal zijn. Indien een docent van een bepaalde klas hierdoor 14 dagen in quarantaine moet, kan er een situatie ontstaan dat de docent van uw kind een dag voor de klas van die docent gaat staan en uw kind afstandsonderwijs krijgt. We hebben namelijk afgesproken dat we dan een klas niet 14 dagen thuis laten zitten, maar dat we het leed over de hele school verdelen. Uw kind krijgt dan afstandsonderwijs van de docent die in quarantaine thuiszit. Uiteraard zullen we u tijdig inlichten indien dit het geval is.

Er bestaat verder nog wat onduidelijkheid over milde klachten bij 12-jarigen. Zij mogen met milde klachten wel naar de basisschool, maar niet naar het voortgezet onderwijs. Wij volgen hierin het protocol van de VO-raad. 12-jarigen met milde klachten mogen niet naar onze school komen. Zij mogen pas weer komen wanneer zij 24 uur klachtenvrij zijn. Verder wil ik u nadrukkelijk verzoeken uw kind te laten testen op het moment dat hij of zij klachten heeft. Ook al zijn het milde klachten.

Verder vraag ik u uw kind warme kleding mee te geven naar school. Wij zijn verplicht te ventileren. In elke klas hangt een CO2 meter. Indien de waardes boven een bepaald niveau komen, moeten de ramen opengezet worden om frisse lucht toe te laten. Dit betekent dat het met grote regelmaat koud is in de klas. Ook moeten de leerlingen buiten pauzes blijven houden zodat we alles tegen elkaar open kunnen zetten om te luchten.

Ook hebben wij vernomen dat de verschillende pauzetijden nog wat voor verwarring zorgen omdat dit in het roostersysteem voor de bovenbouwleerlingen nog niet verwerkt is. Dit heeft een technische reden wat hopelijk op korte termijn wordt opgelost. Wij vragen uw begrip hiervoor. Onderstaand nog een keer de schooltijden.

Begin- en eindtijd school:
OB          8.20 – 14.10 /15.15 uur
MB/BB  8.35 – 14.25 / 15.30 uur

Kleine pauze:
OB            9.55  – 10.15 uur
MB/BB  10.20 – 10.40 uur

Grote pauze:
OB          12.00 – 12.30 uur
MB/BB  12.30 – 13.00 uur

Middagpauze:
OB          14.10 – 14.25 uur
MB/BB  14.25 – 14.40 uur

Op donderdag en vrijdag is de grote pauze voor alle leerlingen om 12.00 uur in verband met praktijkvakken.

We hebben elkaar hard nodig om dit virus te bestrijden en hopen op uw medewerking hierin.

 

Hartelijke groet,

Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk