Accent

Diploma Praktijkonderwijs

17 maart 2023

Het diploma Praktijkonderwijs wordt vanaf dit examenjaar ook geregistreerd bij DUO!

Het gaat om de diploma’s die vanaf medio juni 2023 behaald zijn. Deze kunnen opgenomen worden in ‘Mijn diploma’s’ op de DUO site.

Met ingang van vorig schooljaar is de nieuwe wet ‘Diploma Praktijkonderwijs’ van kracht. In de ‘Wet op Voortgezet onderwijs’ is hierover de volgende tekst opgenomen:

  • 1. De directeur reikt een schooldiploma praktijkonderwijs uit aan de leerling die een school voor praktijkonderwijs verlaat en naar het oordeel van de directeur in aanmerking komt voor het schooldiploma. De directeur baseert zijn oordeel op een reglement dat door het bevoegd gezag wordt vastgesteld.
  • 2. Een portfolio waarin de behaalde resultaten zijn opgenomen, maakt deel uit van het schooldiploma.
  • 3. Bij ministeriële regeling wordt een model voor het schooldiploma vastgesteld.
  • 4. De leerling die een deel van het programma heeft voltooid, de school voor praktijkonderwijs verlaat en niet op grond van het eerste lid een schooldiploma ontvangt, ontvangt een verklaring.