Corlaer College

Coronavirus blog

12 maart 2020

DIT BERICHT WORDT BIJ NIEUWE ONTWIKKELINGEN STEEDS AANGEVULD

27 mei 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Gelukkig kunnen we uw zoon/dochter vanaf 2 juni weer welkom heten op school. Helaas kunnen we nog niet op dezelfde wijze doorgaan zoals we gewend zijn. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven, zijn er protocollen opgesteld. Het protocol voor ouders en leerlingen is bijgevoegd in deze mail. Wilt u met uw zoon of dochter het leerlingenprotocol goed doornemen?  

Zoals u weet, mogen de leerlingen maar in kleine groepjes tegelijk naar school. Dit betekent dat uw kind ook nog thuisonderwijs zal krijgen. Zij zullen dit zelfstandiger moeten doen dan afgelopen periode, omdat hun mentor de andere helft van de klas lesgeeft. Uiteraard wordt er goed gekeken naar het soort opdrachten die uw kind thuis moet doen zodat hij/zij dit ook zelfstandig kan doen. Op de momenten op school worden ze hier ook op voorbereid. U ontvangt later vandaag het rooster van uw kind, zodat u weet wanner hij/zij aanwezig moet zijn. Zoals wij in een vorige brief al hebben vermeld, zijn de schooltijden aangepast omdat wij een continurooster hanteren. 

We hopen uiteraard dat iedereen een goede gezondheid blijft houden, maar het is mogelijk dat onze docenten thuis moeten blijven omdat zij verkouden zijn of omdat een gezinslid ziekteverschijnselen heeft. Wij kunnen niet garanderen dat wij dan meteen vervanging hebben voor deze docent en uw kind kan dan dus niet naar school. Uiteraard krijgt uw kind dan wel thuisonderwijs.  

Komende tijd is ook de tijd van de diploma- en certificaatuitreikingen. We hebben besloten om voor de schoolverlaters een feestelijke diplomering te organiseren. De uitnodiging zal u in de loop van juni ontvangen. Uiteraard zorgen wij dat we aan alle “Corona-voorwaarden” zullen voldoen. Alle andere behaalde certificaten zullen door de vakdocenten aan de leerlingen op een feestelijke manier worden uitgereikt.  

Verder willen we u vragen uw kind bij de eerste schooldag een grote tas mee te geven waar ze de spullen vanuit hun kluisje in kunnen bewaren. De kluisjes mogen namelijk niet gebruikt worden. Uw kind moet zelf de lunch meenemen. De kantine mag namelijk niet open en er mag ook niets uit de automaten worden gehaald. Ook mogen de leerlingen niet van het plein. Allemaal regels die door de overheid zijn vastgesteld en waar we ons uiteraard aan houden.  

Ook voor ons is dit een compleet nieuwe manier van werken. Er zullen vast dingen zijn die wij over het hoofd hebben gezien of niet handig hebben georganiseerd. Wij blijven wekelijks met het crisisteam bij elkaar komen om te evalueren. Het zou kunnen dat er aankomende weken nog aanpassingen komen. Wij vragen uw begrip hiervoor en hopen dat u contact opneemt met de mentor van uw kind als zaken onduidelijk zijn of niet goed lopen.  

Met vriendelijke groet, 

Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur 

 

15 mei 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Uiterlijk woensdag 20 mei krijgen we te horen of we vanaf dinsdag 2 juni de leerlingen naar school mogen laten komen. Uiteraard zijn we nu al volop bezig om dit mogelijk te maken met inachtneming van de RIVM-maatregelen en het protocol vanuit de VO-Raad. Om hieraan te kunnen voldoen hebben we onderstaande besluiten genomen. Ook de Medezeggenschapsraad heeft hiermee ingestemd.

 • De helft van de klas komt per keer naar school. Er vindt conform het advies van de overheid geen klassenwissel op 1 dag plaats om zoveel mogelijk verkeersbewegingen te voorkomen. Dit heeft tot gevolg dat uw zoon/dochter nog een aantal dagen thuisonderwijs zal hebben.
 • De leerlingen komen gefaseerd naar school. Er zijn verschillende schooltijden, zodat de leerlingen niet allemaal tegelijk op school komen.
 • Er wordt gewerkt met een continurooster. Dit betekent dat de leerlingen per klas onder toezicht van hun eigen mentor pauze houden. 
 • De andere helft van de klas heeft dan thuisonderwijs. Dit zal een wat andere vorm krijgen, daar de mentor niet én les kan geven én beschikbaar kan zijn. Dit gaat nog verder uitgewerkt worden.
 • De mentor zal bepalen hoe de groepen worden ingedeeld en dit te zijner tijd met u communiceren. 
 • Praktijkvakken gaan zo veel mogelijk door.
 • Alleen die stages die de RIVM maatregelen naleven, kunnen gecontinueerd of weer opgestart worden. 
 • Komende weken zullen wij de gedragsregels, welke we toepassen binnen school voor leerlingen, medewerkers en ouders, met u communiceren. 

We zijn druk bezig de nieuwe roosters te maken. In de week na Hemelvaart zullen wij het rooster en de groepsindeling bekend maken en met u delen. 

Wij wensen u een fijn en zonnig weekend toe.

Met vriendelijke groet,

Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur

 

8 mei 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We zijn weer opgestart met thuisonderwijs. We merken dat het voor sommige leerlingen moeilijk is om op gang te komen. Wij hopen dat dit komende weken weer beter zal gaan. Uiteraard zijn we al plannen aan het maken indien we op dinsdag 2 juni weer open mogen. We zullen u eind volgende week laten weten hoe we dit invulling gaan geven. Geen gemakkelijke opgave om een combinatie van thuisonderwijs en “gewoon” onderwijs goed te organiseren. U mag echter van ons verwachten dat wij dit op een zorgvuldige wijze zullen doen en het belang van de leerling voorop staat. Daarnaast hebben wij ons te houden aan richtlijnen vanuit de overheid. Ook deze zullen wij in achtnemen. 

Een belangrijke richtlijn vanuit de overheid die ik alvast met u wil delen, is dat leerlingen niet met het openbaar vervoer mogen reizen indien dit niet strikt noodzakelijk is. Goed om hier alvast rekening mee te houden en uw zoon/dochter hierop voor te bereiden.  U kunt het protocol vinden op de website van de VO-raad (www.voraad.nl). 

Verder hebben we onderstaande zaken afgelopen week besloten:

 • Het eerstejaars kamp zal helaas niet doorgaan.
 • Examens van praktijkopleidingen zullen waar mogelijk worden afgenomen.
  Hoe dit vorm zal krijgen, wordt via de betreffende vakdocent/mentor met u geco
  mmuniceerd.
 • De diploma-uitreiking zal anders dan andere jaren worden vormgegeven.
  Ook hierover krijgt u in een later stadium meer informatie.
 • De uitstroom-/portfoliogesprekken zullen begin juni digitaal plaatsvinden.
  De mentoren maken hiervoor een planning en zullen dit met u communiceren. 

Misschien ten overvloede, maar het is goed te weten dat onderstaande data nog vrije dagen zijn in verband metHemelvaart en Pinksteren en er dus geen thuisonderwijs zal zijn.

 • Donderdag en vrijdag 21 en 22 mei.
 • Maandag 1 juni.

 Ik hoop dat wij u weer voldoende hebben geïnformeerd en hoop dat we dinsdag 2 juni weer open mogen. Uiterlijk woensdag 20 mei krijgen we te horen of dit ook echt gaat gebeuren.

Met vriendelijke groet,

Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur

 

22 april 2020

Besteouder(s)/verzorger(s),

Zoals we allemaal gisteren hebben gehoord, gaan de basisscholen en speciaal basisonderwijs weer langzamerhand open. Dit geldt echter nog niet voor het voortgezet onderwijs. Wij moeten dus helaas nog afwachten tot wanneer wij weer open mogen en onder welke voorwaarden. Dit betekent dat het thuisonderwijs in ieder geval tot maandag 1 juni op dezelfde wijze wordt voortgezet. 

Wat er wellicht wel veranderd, is dat vanaf maandag 11 mei onze leerlingen weer stage kunnen lopenbinnen de basisscholen en kinderopvang. We hebben nu nog geen zicht of dit ook daadwerkelijk mogelijk is. Indien onze leerlingen weer welkom zijn,dan zullen we met u als ouder contact opnemen om te overleggen of u hiermee akkoord gaat. 

Uiteraard blijven we u op de hoogte houden, mochten er weer nieuwe ontwikkelingen zijn.

Wij wensen u een fijne verdere voortzetting van de meivakantie.

Met vriendelijke groet,

Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur

 

 

17 april 2020

Besteouder(s)/verzorger(s),

Best raar na al weken gesloten te zijn als school nu bijna vakantie te hebben, maar toch is het zo. Voor sommige leerlingen zal dit een fijne periode zijn en voor weer andere leerlingen een periode van verveling. Docenten hebben daarom materiaal ontwikkeld waarmee leerlingen in de vakantie aan de slag kunnen, als ze dit willen. Via de mentor heeft uw zoon/dochter dit toegestuurd gekregen. 

Gelukkig gaan andere zaken binnen school door. Er is door een grote groep leerlingen hard gewerkt om aan alle eisen van het diploma praktijkonderwijs te voldoen.Op donderdag 4 juni (in plaats van 10 juni) krijgt deze groep te horen of zij geslaagd zijn. Een bijzonder moment voor ons allen, omdat dit de eerste keer is dat wij het diploma praktijkonderwijs gaan uitreiken. Wij hopen dat dit op dinsdag 7 juli door kan gaan. 

Op dinsdag 21 april geeft de overheid weer een persconferentie waarin we te horen krijgen of de school misschien weer open magMocht er besloten worden dat we weer in kleine groepjes naar school mogen dan zullen we hier maandag 11 mei mee starten. Dit betekent dat de leerlingen in ieder geval 67 en 8 mei nog thuisonderwijs volgen. Maandag 4 mei en dinsdag 5 mei zijn al ingeplande vrije dagen voor de leerlingen.  Wij zullen u op woensdag 22 april weer een brief sturen met de laatste stand van zaken. 

Indien er tijdens de vakantie zorg omtrent uw zoon/dochter ontstaat, dan kunt u op de website van onze school telefoonnummers vinden van instanties die u kunt bellen.

Wij wensen u en jullie een fijne meivakantie en hopen dat het lukt om afstand te blijven houden. 

Met vriendelijke groet,

Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur

 

16 april 2020

In deze onzekere tijden vinden wij het als school belangrijk dat u bij noodgevallen thuis weet waar u naartoe kunt bellen.

Hieronder vindt u een lijst van telefoonnummers die u kunt gebruiken als het thuis niet goed gaat of als u zich zorgen maakt om de veiligheid van uzelf of uw kind.

Bij onveiligheid, geweld of mishandeling: Veilig Thuis 0800-2000
Bij spoedeisende problemen: spoedeisende zorg Jeugdbescherming Gelderland
0900-11 111 33 of 0900 – 99 555 99

Gebiedsteam Nijkerk: 14033 (tijdens werkdagen)
Gebiedsteam Amersfoort: wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl en 033 – 4694 869
(tijdens werkdagen)

 

9 april 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Bijna Pasen in deze bijzondere tijd.
Op 21 april krijgen we vanuit de overheid te horen hoe het verder gaat met de genomen maatregelen. Zoals onze minister-president al zei, de wereld zal ook na 28 april nog anders zijn. Uiteraard denken wij als school al na over eventuele mogelijkheden om onderwijs te geven onder andere voorwaarden.

Afgelopen dagen heeft uw zoon/dochter dagopeningen toegestuurd gekregen als voorbereiding op Pasen met het thema ‘hoop’. Wij denken dat ‘hoop’ juist in deze soms moeilijke periode ons op de been kan houden. We willen daarom onderstaand lied van Huub Oosterhuis, waarin ‘hoop’ mooi omschreven wordt met u delen.

De steppe zal bloeien

De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
Vanaf de dagen der schepping
Staan vol water, maar dicht.
De rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
Het water zal tintelen, stralen,
Dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
Tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed.
Die keren in stoeten.
Als beken vol water,
Als beken vol toesnellend water,
Schietend omlaag van de bergen.
Als lachen en juichen.
Die zaaiden in tranen,
Die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
Dode, dode, sta op,
Het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
Een stem zal ons roepen:
Ik open hemel en aarde en afgrond
En wij zullen horen.
En wij zullen opstaan
En lachen en juichen en leven.

Huub Oosterhuis

 

Wij wensen u en uw geliefden hele fijne Paasdagen!

Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 april 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Gisteravond hebben we vanuit de overheid te horen gekregen dat de scholen tot en met 28 april gesloten blijven. Dit is midden in de meivakantie en betekent dat onze leerlingen op zijn vroegst pas op woensdag 6 mei weer naar school mogen.
Zoals gisteren ook werd verteld, weten we ook nog niet of dit zeker is. We snappen dat dit niet anders kan, maar betreuren dit ook. 
Praktijkonderwijs via thuisonderwijs vormgeven is niet de meest ideale combinatie. 
Wij vinden dat onze docenten zich enorm inzetten en creatief zijn om dit toch vorm te geven. 
Ook horen wij van de docenten dat veel leerlingen en ouders zich hier heel goed doorheen slaan. Onze complimenten hiervoor! 

Komende maanden staan bij ons ook examens en excursies op het programma.
Het volgende
 hebben wij hierin helaas moeten beslissen. 

 • IVIO-examens Nederlands en rekenen voor bovenbouw worden uitgesteld naar oktober 2020. 
 • Praktijkexamens van de praktijkopleidingen gaan vooralsnog door, tenzij school/bedrijven nog langer gesloten blijven. 
 • Proeve van Bekwaamheid Entree opleiding wordt niet afgenomen. 
 • Maatwerkdag voor uw zoon/dochter vindt komende week plaats via een video call met u als ouder erbij. Mentor maakt een afspraak hiervoor. 
 • Walibi excursie gaat niet door.
 • Excursie naar Valencia gaat niet door.
 • Fietsweek gaat niet door. 
 • Eerstejaars kamp is halverwege juni. Hier nemen we begin mei een besluit over.

Dit jaar zouden we voor het eerst een paasviering in de kerk met elkaar hebben. Uiteraard gaat deze niet door. De paascommissie heeft wel een programma samengesteld met overwegingen en opdrachten als voorbereiding op Pasen.
Wellicht is het waardevol om dit
 samen met uw zoon of dochter of misschien met het hele gezin te doen. Via de mentor worden deze vanaf aanstaande maandag meegestuurd. 

Zoals iedereen momenteel tegen elkaar zegt, zeggen ook wij: houd moed, blijf gezond, blijf verbonden en houd afstand. 

Vriendelijke groet,

Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur 

 

27 maart 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Uw zoon/dochter krijgt inmiddels ruim anderhalve week thuisonderwijs.
Onvoorstelbaar wat een werk er afgelopen periode is verzet en wat zijn onz
e leerlingen digitaal vaardig geworden. Iedere school heeft zo zijn eigen problematiek. Voor ons als praktijkschool blijft het ingewikkeld om onze praktijkgerichte lessen door middel van thuisonderwijs aan te bieden. Verder bestaat een gedeelte van ons onderwijs uit stages. De meeste stages zijn gestopt. Ook dit kunnen we via thuisonderwijs niet opvangen.  

Zoals u via het nieuws heeft vernomen, krijgen we aankomende dinsdag te horen of de school wel of niet weer open mag na 6 april. Wij houden er rekening mee dat het nog langer kan gaan duren en kijken alvast vooruit hoe we thuisonderwijs nog beter vorm kunnen geven. Er wordt met name ingezet op meer en verdiepende praktijkopdrachten.
Uiteraard hopen wij dat dit niet nodig is en dat de school weer open kan.  

We beseffen dat dit ook voor u een moeilijke periode is. Een tijd van zorg en onzekerheid. Indien u zich zorgen maakt om uw kind, laat dit dan aan de mentor weten. Wellicht kunnen wij als school een bijdrage leveren aan een oplossing. 

Met vriendelijke groet,

Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur

 

23 maart 2020

Het schoolgebouw is deze week maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 12.00 uur open en vrijdag gesloten.

Uiteraard blijven onze docenten net als vorige week thuisonderwijs verzorgen.

Na 12.00 uur is de school te bereiken tot 16.30 uur op ons noodnummer
06 270 60 344.

 

20 maart 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het thuisonderwijs is afgelopen week op gang gekomen. Er is enorm hard gewerkt door onze docenten en overige medewerkers om dit mogelijk te maken. Uiteraard verloopt het nog niet vlekkeloos. Vaak om technische redenen. Bestanden konden niet worden geopend of online programma’s raakten overbelast. Het lijkt nu steeds beter te gaan. Als er nog problemen voordoen, neem dan vooral contact op met de mentor van uw zoon of dochter.

Ook stage is voor sommige leerlingen weer opgestart. We hebben besloten dat leerlingen onder de volgende voorwaarden mogen stagelopen:
– Ouders zijn akkoord
– Bedrijven zijn akkoord
– Leerlingen vertonen geen ziekteverschijnselen

Daarnaast zijn er nog wat vragen over thuisonderwijs. Thuiswerk is verplicht huiswerk. Indien het werk niet wordt gemaakt, wordt dit gezien als spijbelen. Indien uw zoon/dochter het thuiswerk niet maakt, zal de mentor hierover contact met u opnemen. Mocht het om technische redenen niet lukken om het werk terug te sturen dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met de mentor.

Indien uw zoon/dochter ziek is, dan kunt u hem/haar ziekmelden bij de mentor. De absentie wordt zoals gebruikelijk in Magister bijgehouden.

Wij beseffen dat het voor u als ouder(s)/verzorger(s) ook geen makkelijke tijden zijn. Ook van u wordt in deze situatie meer dan het normale gevraagd. Laten we elkaar proberen te ondersteunen waar mogelijk is en met elkaar in verbinding blijven.

Wij wensen u een rustig weekend toe.

Met vriendelijke groet,

Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur

 

 

17 maart 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),

Het wordt steeds duidelijker wat het Coronavirus voor gevolgen heeft voor de hele maatschappij. Om zo goed mogelijk op alle ontwikkelingen in te kunnen spelen, is er ook binnen Accent Nijkerk een crisisteam ingericht. Dit team bestaat uit de volgende personen:

 • Marieke Haanschoten – vestigingsdirecteur
 • Hans Fahner – afdelingsleider
 • Ilse van de Poppe – onderwijscoördinator
 • Margreet Lakerveld – onderwijscoördinator
 • Willemieke van der Vlist – zorgcoördinator
 • Gerard van Egmond – stagecoördinator
 • Dirk Jan Koops – preventiemedewerker
 • Johannes Toebes – voorzitter medezeggenschapsraad
 • Lisette Vonno – communicatie
 • Harma van Ruler/Karla Boer – secretaresse

Morgen gaan we starten met thuisonderwijs. De docenten hebben afgelopen dagen hard gewerkt om te zorgen dat uw zoon/dochter vanaf morgen thuis aan de slag kan. U snapt dat dit voor onze leerlingen extra moeilijk kan zijn, daar wij praktijkonderwijs zijn en het voor onze leerlingen ingewikkeld is om zelfstandig aan de slag te gaan met theorie. Voor aankomende week hebben wij afgesproken dat de leerlingen iedere dag voor minimaal 2 uur thuiswerk op krijgen. Daarnaast krijgen zij nog opdrachten waaruit zij mogen kiezen. Dit is op vrijwillige basis. U kunt met de mentor van uw zoon/dochter overleggen wat jullie passend vinden.
Daarnaast zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • De opdrachten worden dagelijks aan het eind van de dag gemaild naar de leerling en de ouder(s)/verzorger(s), zodat u ook op de hoogte bent en uw zoon/dochter wellicht kunt ondersteunen.
 • De docent/mentor heeft iedere dag minimaal 1x per dag persoonlijk contact met uw zoon/dochter.
 • De docent/mentor is elke dag bereikbaar tussen 08.00 – 14.30.
 • De leerlingen mogen vanaf morgen weer op stage, indien u hiermee akkoord gaat en indien het mogelijk is binnen het bedrijf.
 • Indien nodig kunt u een Chromebook van school lenen, waarop uw zoon/dochter zijn thuiswerk kan maken. U kunt hierover contact opnemen met de mentor.
 • Indien uw zoon/dochter thuis niet digitaal kan werken, omdat u geen internet heeft, wilt u dit dan ook aan de mentor laten weten.

Verder is het goed te weten dat de school deze week nog iedere dag van 08.00 -15.00 open is en binnen deze uren telefonisch bereikbaar.

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor.

Met vriendelijke groet,

Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur

 

16 maart 2020

Leerlingen van ouder(s)/verzorger(s) met een cruciaal beroep kunnen op Accent worden opgevangen
van 08.30 uur tot 14.00 uur.  De lijst met cruciale beroepsgroepen kunt u vinden op deze link.
Mocht u gebruik willen maken van deze opvang, wilt u dan contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter/pupil?

15 maart 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u al in het nieuws heeft gehoord, gaan de scholen dicht. Binnen Accent Nijkerk hebben we afgesproken dat we de komende twee dagen de tijd nemen om onderwijs op afstand vorm te geven.

Vanavond worden alle leerlingen benaderd door hun mentor met de volgende mededelingen:

– Zowel de lessen als de stages gaan maandag en dinsdag niet door. De school is dicht voor de leerlingen. De school is wel telefonisch bereikbaar. De leerlingen die morgen stage lopen dienen zich zelf (op de gebruikelijke wijze) op tijd af te melden voor hun stage. Er wordt morgen contact opgenomen met de betreffende stagebedrijven.

– Dinsdag krijgen de leerlingen en u te horen hoe we het onderwijs op afstand en eventuele stages vorm gaan geven. Waarschijnlijk zullen de leerlingen thuiswerkopdrachten krijgen.

We hopen dat er op deze manier minder mensen ziek worden en ook dat de leerlingen, zij het op een heel andere manier, kunnen blijven leren.

Namens de burgemeester van Nijkerk doe ik nog de volgende oproep: Het is niet de bedoeling dat leerlingen op andere plekken gaan samenkomen of gezamenlijk activiteiten gaan ondernemen. Wilt u dit bespreken met uw zoon/dochter/pupil?

Voor vragen kunt u het beste contact opnemen met de mentor.

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Marieke Haanschoten, vestigingsdirecteur Accent Nijkerk

12 maart 2020
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord zijn vandaag de richtlijnen inzake Corona aangescherpt. Dit betekent dat uw kind niet naar school mag komen op het  moment dat hij/zij verkouden is.
De nieuwe richtlijnen kunt u vinden op www.rivm.nl.
Deze richtlijnen gelden uiteraard ook voor onze docenten. Dit kan in het slechtste geval betekenen dat we komende periode met lesuitval te maken gaan krijgen. Uiteraard proberen we dit voorkomen waar mogelijk is. Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u contact met de mentor opnemen.
Hartelijke groet,

Marieke Haanschoten

Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk