Accent

Ondersteuning

Mentor

Het eerste aanspreekpunt. De mentor is erg belangrijk voor de begeleiding van de leerling. Hij of zij geeft de meeste theorielessen en is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders of verzorgers. Samen met de mentor en de vakdocenten werken de leerlingen aan het versterken van sociale vaardigheden en loopbaancompetenties. De voortgang houdt de mentor bij in het leerlingvolgsysteem Profijt . Gaat het niet goed met de schoolprestaties of is er iets anders aan de hand? Dan neemt de mentor contact op met de ouders of verzorgers. Andersom vragen we ouders en verzorgers om mentoren goed op de hoogte te houden. Een goede samenwerking tussen ouders en verzorgers en Accent is belangrijk voor het onderwijs van elke leerling.

Vertrouwenspersonen

Op Accent zijn twee vertrouwenspersonen. In de schoolgids staat aangegeven wie dit zijn. De vertrouwenspersonen zijn verbonden aan de school. Leerlingen, ouders en verzorgers kunnen bij hen terecht met persoonlijke problemen en vertrouwelijke zaken die met school te maken hebben. De vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht.

Zorgteam

Mentoren en docenten kunnen, als dat nodig is, terugvallen op het interne zorgteam. De afdelingsleider stuurt dit team aan. Het team bestaat uit een zorgcoördinator en twee orthopedagogen en geeft docenten handelingsadviezen: wat kan een docent doen om een leerling te ondersteunen?

Zorgadviesteam

Het zorgadviesteam bestaat uit het interne zorgteam, de leerplichtambtenaar, de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werker, een schoolagent (op afroep) en de mentor. Samen bespreken we de leerlingen over wie wij ons zorgen maken. Daarvoor vragen we eerst toestemming van de ouders of verzorgers. Is die toestemming gegeven, dan informeren we hen achteraf over wat we besproken hebben. Accent is ook aangesloten op de verwijsindex. Dit is een systeem waarmee onderwijsprofessionals hun zorgen over een leerling kunnen uiten. Het doel is dat professionals met elkaar in contact komen, zodat zij samen ouders, verzorgers en leerlingen de beste ondersteuning kunnen bieden.

Onderschoolse dagbehandeling

Voor wie?

Samen met gespecialiseerde hulpverleners van ‘s Heerenloo bieden we Onderschoolse Dagbehandeling. Onderschoolse Dagbehandeling is voor jongeren die bij ons ingeschreven staan, maar extra ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen draaien op school. Ook is het geschikt voor jongeren bij wie de schoolloopbaan stil staat of lijkt te gaan stil staan.

Hoe werkt het?

De dagbehandeling richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling en op hoe hij of zij zich voelt: zit de leerling lekker in zijn of haar vel? Het doel is dat een leerling weer mee kan doen in de klas en op school. De dagbehandeling vindt tijdens de reguliere lestijden plaats. Ook biedt de dagbehandeling (beperkte) ondersteuning in de klas. Zo voorkomen we schooluitval en kan een jongere het schoolritme (weer) oppakken.

Schoolcoach

In de klas werken docenten en leerlingen elke dag aan een prettig leerklimaat. Toch komt het soms voor dat het een leerling niet lukt om in de klas te blijven. Een docent kan deze leerling dan naar de schoolcoach verwijzen. Een schoolcoach biedt de leerling aandacht en ondersteuning.

Hoe gaat de schoolcoach te werk?

De schoolcoach is elke dag tussen 08:00 uur en 15:00 uur aanwezig. Komt een leerling bij de schoolcoach, dan krijgt hij of zij minimaal 30 minuten om er tot rust te komen. Daarna heeft de leerling een gesprek met de schoolcoach over wat er in de klas gebeurde. En over wat er nodig is om de les weer te kunnen volgen. De leerling heeft ook een gesprek met de eigen mentor. Als het nodig is maken ze daarin samen afspraken.

Preventieve taak van de schoolcoach

De schoolcoach heeft een eigen plek in de school waar leerlingen naartoe kunnen. Bij het begin van de dag staat de schoolcoach ook in de ontvangsthal. Zo kunnen leerlingen altijd hun verhaal kwijt voordat ze aan de eerste les beginnen.

Schoolcoach video

Pesten

Alle leerlingen horen met plezier naar school te gaan. Het gevoel te hebben dat school een fijne en veilige plek is. Ze moeten zichzelf kunnen zijn en door iedereen worden geaccepteerd. Ons docententeam stimuleert en bewaakt daarom altijd de positieve sfeer.

Helaas komt pesten ook bij ons wel eens voor. Daarom hebben we een pestprotocol, zodat we precies weten hoe we de situatie het beste kunnen oplossen. De mentor speelt hierin een belangrijke rol. De schoolveiligheidscoördinator ondersteunt hem of haar. Wilt u het pestprotocol inzien, dan kunt u dit bij ons opvragen.

Meldcode huiselijk geweld

Hebben we het vermoeden dat een leerling slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling, dan handelen we zoals de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling dat voorschrijft.

Nazorg

Leerlingen opleiden naar hun eigen, zelfstandige plek in de maatschappij: dat is wat we bij Accent doen. Tot het moment waarop leerlingen bij ons van school gaan, maar ook nog daarna. Met het Trajectbureau Arbeid Praktijkonderwijs begeleiden we leerlingen naar een arbeidsplek. Met het Trajectbureau, waarin bijvoorbeeld de stagedocenten, een arbeidsdeskundige van het UWV en verschillende jobcoaches zitten, kijken we of een leerling nog aan het werk is. Of dat hij of zij een opleiding is gestart of heeft afgesloten. Ook kijkt het team bij welke oud-leerlingen ondersteuning nodig is.