Accent

Ouder(s) verzorger(s)

“Het team van Accent is open, vriendelijk en laagdrempelig. En is erop gericht om het leren van ons kind zo goed mogelijk te begeleiden, linksom of rechtsom.”

Communicatie

In contact staan met ouders en verzorgers is belangrijk voor ons en ons onderwijs. De vaste manieren en momenten die we hier in ieder geval voor hebben, zijn:

  • Nieuwsbrief: deze ontvangt u regelmatig in uw e-mailbox.
  • Huisbezoek: in de onderbouw bezoekt de mentor voor de kerstvakantie de leerling thuis om kennis te maken.
  • Portfoliogesprekken: twee keer per jaar bespreken de mentor en de leerling de resultaten en voortgang aan de hand van het portfolio. Vanaf klas 2 gaat het in dit gesprek ook over het uitstroomprofiel (waar kan en wil de leerling na Accent naartoe?)
  • Medezeggenschapsraad: verschillende ouders en verzorgers zitten in de gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR) of de deelmedezeggenschapsraad (DMR) (per vestiging). Samen met docenten spreken en adviseren ze over allerlei dingen die voor Meerscholen als geheel of voor alle vestigingen van belang zijn.

Ziekte en verzuim

Kan een leerling niet naar school komen door ziekte? Geef dit voor 8:20 uur diezelfde dag door aan de school, de praktijkopleiding of het stageadres. Docenten houden iedere les bij wie er afwezig is. Is een leerling afwezig zonder dat hier bericht over opgenomen is? Dan nemen we contact met u op. Wordt een leerling ziek tijdens de les, dan kan hij of zij met toestemming van de docent of mentor naar huis.

Andere redenen voor verzuim

Wil een leerling om een andere reden wegblijven uit de les? Dan is het nodig dat u hiervoor schriftelijk toestemming vraagt aan de schooldirectie. Wilt u meer weten over de verzuimregels en procedures van Accent Nijkerk? U kunt deze inzien op school.

Verlof

Wij mogen leerlingen geen vrij geven buiten de schoolvakanties om. Op verzoeken tot vervroegde of verlengde vakanties kunnen we daarom niet ingaan. Is een leerling zonder toestemming voor afwezigheid niet op school? Dan zijn we verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Schorsing en verwijdering

Onze leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de schoolregels. Doen ze dat niet, dan kan een docent een leerling verwijderen uit de les. Hiervan brengen we u als ouder of verzorger altijd op de hoogte. Een leerling (en bij minderjarigheid ook de ouders of verzorgers) kan tegen de maatregel in beroep gaan bij het College van Bestuur.

Schorsing

De vestigingsdirecteur kan een leerling tot ten hoogste vijf dagen schorsen. Als dat gebeurt, dan krijgen leerlingen en ouders of verzorgers hier een brief over. Duurt de schorsing langer dan een dag, dan geven we dit door aan de voorzitter van de centrale directie, de inspecteur en de leerplichtambtenaar. Blijft een leerling de regels overtreden of wangedrag vertonen, dan kan hij of zij overgeplaatst worden naar een andere vestiging of locatie of definitief van Meerscholen worden verwijderd.

Overplaatsing en verwijdering

Het besluit een leerling over te plaatsen of te verwijderen wordt niet zomaar gemaakt. Hoe dit in zijn werk gaat, en hoe we hierover met ouders, verzorgers en andere partijen communiceren, kunt u lezen in de schoolgids en in de download hieronder. Belangrijk in onze aanpak is dat ouders, verzorgers en leerlingen altijd worden gehoord. En een verzoek kunnen indienen om het besluit tot overplaatsing of verwijdering te herzien.

Klachtenprotocol

Bij Accent vinden we een goede verstandhouding tussen ouders en verzorgers, leerlingen en medewerkers belangrijk. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat iedereen tevreden is. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft. Is dat het geval, dan lossen we die het liefste binnen de school op. Lukt dat niet, dan nodigt het College van Bestuur u uit. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de interne klachtencommissie van Meerscholen benaderen.

Kunt u het een probleem niet oplossen met de persoon die erbij betrokken is? Neem dan contact op met de schooldirectie. Gaat het om bijvoorbeeld een vermoeden van seksuele intimidatie, agressie of geweld, dat verwijst zij u door naar een interne of externe vertrouwenspersoon: zij onderzoeken een oplossing. Lukt dat niet, dan kunt u uw klacht indienen bij de interne klachtencommissie van Meerscholen.